សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលសីុ គឺជា គ្រឹះស្ថានឯកជន ដែលត្រូវ​ជាបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ MARUHAN Japan Group និងមិនមែនជាគ្រឹះស្ថានរបស់រដ្ឋឡើយ។

ដើម្បីបង្កើនភាពច្បាស់លាស់នៃការប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា(Logo) និងបង្កើននូវទំនុកចិត្ត​ពីសំណាក់អតិថិជន និងសាធារណជន ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណជន​ទាំងអស់​មេត្តាជ្រាបថា ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ីកំពុងពិភាក្សានិងសិក្សាលើការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្ត សញ្ញា (Logo) របស់​ខ្លួននា​ពេល​ខាងមុខ​ឆាប់ៗនេះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី នៅតែបន្ដ​ប្រតិបត្តិការ​របស់ខ្លួន​ជូនអតិថិជន និងសាធារណ​ជនជាធម្មតា។

អាស្រ័យដូចបានជម្រាប​ជូនខាងលើ សូមអតិថិជន និងសាធារណជន​ទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មាន។

សូមអរគុណ ចំពោះការទុកចិត្ត និងការជឿជាក់​លើសេវា​កម្មរបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី៕

ធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧