ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាណិ​ជ្ជកម្ម​របស់​ធនាគារ ​ស្ថាបនា ​ភីអិលស៊ី

ប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់ស្ថាបនា លោកអ្នកនឹងជួបជាមូយ​ក្រុមអ្នកជំនាញដែលមានបទ​
ពិសោធន៏ខ្ពស់​​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម​របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី។ ជាពិសេសលោកអ្នកនឹងទទួលបានការ​ណែនាំ
​ពីអ្នក​ជំនាញ​ទាក់ទងទៅនឹង​ចំណុចនីមួយៗនៃវិធីសាស្រ្តឈាន​ទៅកាន់ភាពជោគជ័យក្នុងអាជីវកម្ម​របស់លោកអ្នក។
ជាដំបូងអ្នកជំនាញ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាណិជ្ជកម្ម​របស់​យើង​​នឹងធ្វើការស្វែងយល់​​ពីរ​តំរូវការ​អាជីវកម្មរបស់​លោកអ្នក ដើម្បី​ផ្តល់​ប្រឹក្សា​យោបល់តាមតម្រូវការ​ជាក់លាក់ និងផ្តល់នូវផលិតផលសម្រាប់ការបង្កើតអាជីវកម្ម ព្រមទាំងអាចកាត់បន្ថយ​ហានិភ័យផ្សេងៗ និងជួយឱ្យអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទទួលបាននូវភាពរីកចំរើន។
យើងផ្តល់ជូន​នូវដំណោះស្រាយពេញលេញមួយ​លើផ្នេកហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បីផ្តល់ជូនអតិថិជននូវរាល់តំរូវការផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានសហការគ្នាជាមួយស្ថាប័ន​
ហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិធំៗ​ដូចជា ធនាគារ ICBC និង​ ធនាគារចិន។​ ជាមួយបណ្តាញសាខា​ធំទូលាយ និងដៃគូសហការជាមួយធនាគារនៅ​តាមបណ្តាប្រទេស​នានា យើងខ្ញុំធានាបំពេញ​នូវរាល់​តម្រូវការអាជីវកម្មនាំ​ចូល និងនាំចេញរបស់លោកអ្នកអោយទទួលបានជោគជ័យ។

សេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី រួមមាន៖

  • លិខិតឥណទាន
  • លិខិតឥណទានលើការនាំចូល និងនាំចេញ
  • ការប្រមូលប្រាក់ក្រោយពេលទទួលឯកសារ
  • លិខិតធានា
  • លិខិតធានាការដេញថ្លៃ
  • លិខិតធានាការអនុវត្ត
  • លិខិតធានាការកដប្រាក់មុន
  • លិខិតធានាការថែរក្សា និងជួសជុល
  • លិខិតធានាកិច្ចព្រមព្រៀង
  • លិខិតធានាការកក់ទុក