សាខា​ទាំង​អស់​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា នៅ​ក្នុង​រាជ​ធានីភ្នំពេញ​បើក​បម្រើ​សេវា​ជា​ធម្មតា

គោរពជូនអតិថិជន
ធនាគារ ស្ថាបនា សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនឱ្យបានជ្រាបថា សាខាទាំងអស់របស់ធនាគារ ស្ថាបនា នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្តើមបម្រើសេវាជាធម្មតាវិញចាប់ពីថ្ងៃទី០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះទៅ។  លោកអ្នកអាចបន្តធ្វើប្រតិបត្តិការតាមស្ថាបនាម៉ូបាល សេវា internet banking ប័ណ្ណវីសា ម៉ាស៊ីនដាក់ ដកប្រាក់ និងដៃគូសហការនានារបស់ធនាគារ។ សូមអរគុណ