រីករាយ​ជា​មួយ​ប្រតិបត្តិ​ធនាគារ​តាម​បណ្តាញ​អុ៉ីនធើណេត​របស់​ធនាគារ ​ស្ថាបនា ​ភីអិលស៊ី​

ធ្វើឱ្យជីវិតកាន់តែងាយស្រួលជាមួយ​ប្រព័ន្ធធនាគាប្រតិបត្តិការតាមបណ្តាញ​អ៊ីនធើណេតរបស់ ស្ថាបនា ដែលប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងមាន​ភាពងាយស្រួល។ ប្រព័ន្ធធនាគារតាមបែបឌីជីថលរបស់យើងខ្ញុំ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការលើឧប្បករជាច្រើនផ្សេងគ្នា(ដូចជាទូរស័ព្ទដៃ អាយភែត ថេបប្លេត កុំព្យូទ័រលើតុ និងកុំព្យូទ័រយួរដៃដែលភ្ជាប់អ៉ុីនធើណេត) នឹងជួយលោកអ្នកអោយទទួលបានសេវាកម្មធនាគារមានភាពបត់បែនតាមតំរូវការ និងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវខ្ពស់ស្របតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។ សេវាកម្មប្រកបដោយភាពជឿជាក់នេះ អាចជួយលោកអ្នកចាត់ចែងថវិការបានគ្រប់ពេលវេលាដែលលោកអ្នកត្រូវការ។