គណនីសន្សំអាជីវកម្ម

គណនីសន្សំអាជីវកម្ម ជាប្រភេទគណនីដែលធ្វើឱ្យម្ចាស់​អាជីវកម្មទទួលបានចំណូលបន្ថែម។ លោកអ្នកអាចពិចារណាប្រើប្រាស់​គណនីអាជីវកម្មនេះ ប្រសិនជាអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកមានប្រាក់បំរុងសល់ច្រើន ដែលវាជួយឱ្យលោកអ្នកទទួលបានចំណូលបន្ថែមពី ប្រាក់បំរុងរបស់លោកអ្នកតាមរយៈការប្រាក់។

លក្ខខ័ណ្ឌកម្រៃសេវា

គណនីប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក

គណនីប្រាក់រៀល

គណនីប្រាក់បាត

ឈ្មោះនិងប្រភេទគណនី

គណនីសន្សំអាជីវកម្ម
គណនីសន្សំ (សៀវភៅបញ្ញើជាជម្រើសរបស់ម្ចាស់គណនី)

អត្រាការប្រាក់ក្នុងមួយឆ្នាំ

១% ក្នុងមួយឆ្នាំ

 

ការគណនាអត្រាការប្រាក់និងការទូទាត់

≤១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក-០%
>១០,០០០ ដុល្លារអាមេរិក-១%

≤៤០,០០០,០០០ រៀល -០%
>៤០,០០០,០០០ រៀល -១%

≤៣០០,០០០ បាត -០%
>៣០០,០០០ បាត -១%

អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគណនានិងបង្គរលើមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ

ការទូទាត់ការប្រាក់ /ផ្តល់ការប្រាក់នៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំខែ

សិទ្ធិទទួលបាន

ក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្ម (មិនរាប់បញ្ចូលគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ)

ប្រាក់បើកគណនីអប្បបរមា

៥០០ ដុល្លារអាមេរិក

២,០០០,០០០ រៀល

១៥,០០០ បាត

សមតុល្យអប្បបរមា

៥០ ដុល្លារអាមេរិក

២០០,០០០ រៀល

១,៥០០ បាត

ថ្លៃសេវាគណនីមិនដំណើរ(អនុវត្តតាមគោលការ

​​​​​ថ្លៃស្ដង់ដារគណនីមិនដំណើរប្រចាំឆ្នាំ)

៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០,០០០ រៀល

១៥០ បាត

ថ្លៃសេវាបិទគណនីក្នុងរយៈពេល៣ខែ

១០ ដុល្លារអាមេរិក

៤០,០០០ រៀល

៣០០ បាត

បណ្តាញប្រតិបត្តិការ

គ្រប់សាខា (តាមរយៈប័ណ្ណដកប្រាក់)
សេវាធនាគារតាមបណ្តាញអ៊ីនធើណេត

ថ្លៃសៀវភៅបញ្ញើ (ក្នុងមួយក្បាល)

៥ ដុល្លារអាមេរិក

២០,០០០ រៀល

១៥០ បាត

ពន្ធកាត់ទុក

៤% សម្រាប់និវាសនជន , ១៤% សម្រាប់អនិវាសនជន

លក្ខណៈពិសេស និងអត្ថប្រយោជន៍

 • អត្រាការប្រាក់ត្រូវបានគណនានិងបង្គរលើមូលដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃ,ការទូទាត់ការប្រាក់ / ផ្តល់ការប្រាក់នៅលើមូលដ្ឋានប្រចាំខែ
 • មានសៀវភៅបញ្ញើសម្រាប់តាមដានរាល់ប្រតិបត្តិការរបស់គណនី
 • អាចប្រើប្រាស់សេវាធនាគារតាមបណ្តាញអីុនធើណេតនិងធ្វើប្រតិបត្តិការនៅគ្រប់សាខាទូទាំងប្រទេស

ឯកសារត្រូវការមានដូចខាងក្រោម

 • វិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • លក្ខន្តិកៈរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • អាជ្ញាបណ្ណ័អាជីវកម្មចេញពីក្រសួងនិងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ( លើកលែងបាន)
 • លិខិតអនុញ្ញាតអាជីវកម្មចេញពីក្រសួងនិងអាជ្ញាធរដែលពាក់ព័ន្ធ(លើកលែងបាន)
 • សេចក្តីសំរេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • ច្បាប់ចម្លងនៃលិខិតឆ្លងដែន / អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់នាយក / ហត្ថលេខីដែលផ្ដល់សិទ្ធិ
 • អំណាចនៃមេធាវី / លិខិតតែងតាំងឬការអនុញ្ញាត (លើកលែងបាន)
 • បណ័្ណប៉ាតង់ពាណិជ្ជកម្ម
 • ឯកសារចុះបញ្ជីផ្សេងទៀត (បើមាន)