ព័ត៌មានថ្មី

Sathapana Bank Launches a “Tax Campaign” Promotion to Reward Customers with Up To 30,000 Riels Cashback via Sathapana Mobile
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីផ្តល់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញរហូតដល់ ៣០.០០០...

អតិថិជនអាចទទួលបានប្រាក់ត្រលប់មកវិញកាន់តែច្រើន ដោយគ្រាន់តែបង់ពន្ធជាមួយ អគ្គនាយកដ្ឋានគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា និងអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ តាមរយៈស្ថាបនា ម៉ូបាល ។...

អានបន្ថែម