ព័ត៌មានថ្មី

Sathapana Gateway
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់ដំណើរការ « Sathapana Gateway »...

Sathapana Gateway ជួយអាជីវកម្មបង្កើនការលក់ និងពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៖ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
 I’m Financially Literate Program received success after the launch of the 1st cohort to Help Business Owner and especially Women in Business Become Financially Literate and Financial Inclusive.
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល «ខ្ញុំមានចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ»...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ — ធនាគារ ស្ថាបនា គឺជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅកម្ពុជា បានដំណើរការកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល...

អានបន្ថែម
Sathapana Bank Launches “Top Overseas Spending” Promotion to Reward Customers with iPhone 14 Pro Max and Other Great Prizes
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ផ្តល់រង្វាន់ iPhone 14 Pro Max និងរង្វាន់ធំផ្សេងទៀត

សម្រាប់អតិថិជនប្រើប្រាស់ប័ណ្ណស្ថាបនា នៅក្រៅប្រទេស ឬ តាមរយៈ E-commerce អន្តរជាតិ ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២៖ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
Sathapana Bank Launches ePayroll Service to Offer SMEs Reliable and Flexible Digital Payroll Solution
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់ឱ្យដំណើរការ ePayroll...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខគេមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានដាក់ឱ្យដំណើរការ Sathapana ePayroll...

អានបន្ថែម