ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន ជា រី បាន​ព្រម​ព្រៀង​ចុះ​ហត្ថលេខា...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២- លោក ហ្វុង កៃ ជីន ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃធនាគារ ស្ថាបនា និង លោក ឡាយ បញ្ញារិទ្ធិ ប្រធាននាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន ជា...

អានបន្ថែម