ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន Smile Shop...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនាជាធនាគារពានិជ្ជឈានមុខ បានប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុន Smile Shop...

អានបន្ថែម