ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ទូ​ទាត់​ប្រាក់​កាន់​តែ​រហ័ស និង សុវត្ថិភាព​តាម​រយៈ Sathapana Mobile...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ – ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចទូទាត់ប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពតាមរយៈ Sathapana Mobile...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

អតិថិជន ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​ភាព​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន Nham24...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញរាល់ការបង់ពន្ធតាមរយៈ ធនាគារ ស្ថាបនា

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បានប្រកាសដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនូវ កម្មវិធី «បង់ពន្ធ បានប្រាក់»...

អានបន្ថែម