ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា និងធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​មធ្យោបាយ​កៀរ​គរ​ការ​បរិច្ចាគ តាមរយៈ...

អានបន្ថែម