ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង សា​ជីវ​កម្ម​ធានា​ឥណ​ទាន​កម្ពុជា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា និង សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ធានា​ឥណទាន...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន វើលដ៏ប្រ៊ីដ...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ស្ព័ត វីលេច...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន ក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា...

អានបន្ថែម