ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ទទួលបានពានរង្វាន់ “ឈានមុខ...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បានទទួលកិត្តិយសពានរង្វាន់ នូវពានរង្វាន់ “Leadership in Contactless Card Active Rate...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ប្រកាសជាផ្លូវការសេវា ស្ថាបនា ព្រីមារណ៍

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​អំពី​ ស្ថាបនា ព្រីមារណ៍...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៃ​សេវា​កម្ម​ថ្មី “ឥណទានគេហដ្ឋាន...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បានប្រកាសជាផ្លូវការដាក់ប្រើប្រាស់សេវាកម្ចី “ឥណទានគេហដ្ឋាន ឆ្លាតវៃ និង ភាពជាដៃគូ” ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សាខាចំនួន១៩របស់ធនាគារ ស្ថាបនា នៅរាជធានីភ្នំពេញ និងទីក្រុងតាខ្មៅ...

គោរពជូនអតិថិជន ធនាគារ ស្ថាបនា សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនឱ្យបានជ្រាបថា សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ចំនួន៣បន្ថែមទៀតនឹងបន្តប្រតិបត្តិការ។ ឥឡូវនេះសាខាចំនួន១៩...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា ក្នុងនាមជាធនាគារពាណិជ្ជឈានមុខក្នុងប្រទេសកម្ពុជា មានមោទនភាពក្នុងការចូលរួមចំណែកជាមួយ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សាខាចំនួន១៦ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​និង​សាខា​ខេត្តកណ្តាល...

គោរពជូនអតិថិជន ធនាគារ ស្ថាបនា សូមជំរាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនអោយបានជ្រាបថា សាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ចំនួន៥បន្ថែមទៀតនឹងបន្តប្រតិបត្តិការ។ ឥឡូវនេះ សាខាចំនួន១៦...

អានបន្ថែម