ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

រក​ឃើញ​ហើយ​អ្នក​ឈ្នះ​រង្វាន់​ទាំង​២៥​រូប​ពី​កម្ម​វិធី ...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃចន្ទ ទី18 ខែមករា ឆ្នាំ2021 – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ធ្វើ​កម្ម​វិធី​ចាប់​រង្វាន់ ដើម្បី​ស្វែង​រក​អ្នក​ឈ្នះ​ពី​កម្ម​វិធី...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ដំណើរ​ការ​ក្នុង​ការ​ទូទាត់​ថ្លៃ​សេវា​ជា​មួយ...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បានប្រកាសជាផ្លូវការក្នុងការដាក់ដំណើរការ ការទូទាត់ថ្លៃសេវាជាមួយ ក្រសួងការងារ...

អានបន្ថែម