ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បដិសេធព័ត៌មានមិនពិតផ្សព្វផ្សាយដោយគេហទំព័រព័ត៌មានអនឡាញ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា សូមប្រកាសបដិសេធទៅលើព័ត៌មានមិនពិតដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃទី១៥...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​សាខា​ថ្មី​២...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ស្តង់​ដា​ទំនើប​បី​សាខា...

អានបន្ថែម