ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការវិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា

ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០  ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រារព្ធខួប២៥ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម