ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់ឱ្យដំណើរការអគារស្តង់ដាថ្មី ចំនួន ៣ នៃសាខាស្រុក...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាសការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការអគារស្តង់ដាថ្មីចំនួន៣...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះ ទិវាប្រាក់រៀល លើកទី៤០

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានគេមុខមួយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បន្តការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះ...

អានបន្ថែម