ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

បន្ថែម​ទៀត​ហើយ អគារ​ស្តង់​ដា​ថ្មី​ដ៏​ទាន់​សម័យ​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ អគារ​ស្តង់​ដា​ថ្មី​នៃ​សាខា​បឹង​ខ្យាង...

អានបន្ថែម