ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា សាខា​ខេត្តកែប

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ស្តង់​ដា​ថ្មី​នៃ​សាខា ខេត្តកែប...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​សេវា​ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធដារ​គ្រប់​ប្រភេទ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

កម្ម​វិធី​ពិសេស ២០០លានរៀល ផ្តល់​ជូន​អតិថិជន​ពី​ធនាគារ ស្ថាបនា

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ - ដើម្បី​លើក​ទឹក​ចិត្ត​ជូន​ដល់​អតិថិជន ដែល​បង្កើត​គណនី អនឡាញ តាម​រយៈ Sathapana Mobile ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី​នៃ​សាខា​ធនាគារ ស្ថាបនា ស្រុកបរិបូណ៍...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី​នៃ​សាខា​ស្រុក​បរិបូណ៍ ក្នុង​ខេត្ត​កំពង់​ឆ្នាំង...

អានបន្ថែម