ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិការ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ អ៊ី-ម៉ាន់នី...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការ​បង្កើត​គណនី​ធនាគារ​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​ជា​មួយ ធនាគារ ស្ថាបនា

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​សេវា​បង្កើត​គណនី​ធនាគារ​អនឡាញ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ប្រសិន​បើ​ការ​មាន​គណនី​ធនាគារ​មាន​សារៈ​សំខាន់​ខ្លាំង​...

ភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី០៩ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ -  ការ​រង់​ចាំ​ក្នុង​ជួរ ការ​បំពេញ​ឯកសារ និង​ការ​កក​ស្ទះ​ចរាចរ​ក្នុង​ពេល​ធ្វើ​ដំណើរ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាព្រែកលៀប

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី នៃ​សាខា​ព្រែក​លៀប...

អានបន្ថែម