ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា រីករាយប្រកាស ទីតាំងនិងអគារថ្មីសាខាស្រុកមុខកំពូល...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី០១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩  - សូម​ស្វាគមន៍​មក​កាន់​ទី​តាំង​ថ្មី​នៃ​អា​គារ​ស្ដង់​ដារ​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាស្រុកមុខកំពូល ឃុំរកាកោងទី១...

អានបន្ថែម