ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី​១៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩​ - ការ​ប្រកាស​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​រវាង​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ជា​មួយ​រដ្ឋាករ​ទឹក​ស្វយ័ត​ក្រុង​ ភ្នំពេញ​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

Sathapana​ ​Mobile​​...

រាជធានីភ្នំពេញ​ ថ្ងៃ​ទី​០៧​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ២០១៩​ ​-​ Sathapana​ Mobile​ របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ត្រូវ​បាន​ Global​ Banking​ &​ Finance​ Awards​...

អានបន្ថែម