ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សេចក្តីជូនដំណឹង

ធនាគារ ស្ថាបនា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជនដែលមានគណនី ពុំមានសកម្មភាពចាប់ពី១ឆ្នាំឡើងទៅឱ្យបានជ្រាបថា គណនីរបស់លោកអ្នកនឹងមិនអាច...

អានបន្ថែម