ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងភាព ជាដៃគូជាមួយ Western Union

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា សូមប្រកាសពីការចុះកិច្ច ព្រមព្រៀងផ្តល់សេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ ទូទាំងពិភពលោករបស់ Western Union...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ក្រុមហ៊ុន​មេនូ​​ឡា​យ​​ហ្វ៍​​ខេ​ម​​បូ​ឌា​​ចុះ​​កិ​ច្ច​ព្រម​​ព្រៀង​​​លើ...

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា -ក្រុមហ៊ុន មេនូឡាយហ្វ៍ ខេមបូឌា និងធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ឥឡូវនេះ Internet Banking របស់ធនាគារ ស្ថាបនា បានផ្លាស់ប្តូររូបរាងថ្មី...

ជូនចំពោះអតិថិជនជាទីគោរព ធនាគារ ស្ថាបនា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជនអំពីសេវាកម្ម iBanking ថ្មីដែលនឹងចាប់ផ្តើមដំណើរការចាប់ពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សេវាកម្ម​ហិរញ្ញវត្ថុ​មាន​ភាព​ងាយ​ស្រួល​តាម​រយៈ​កិច្ច​សហការ​រវាង​ធនាគារ...

ភ្នំពេញ - ថ្ងៃទី១២ ខែមិថុនា  ឆ្នាំ២០១៨ ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា និងធនាគារ ឯកទេសវីង (ខេមបូឌា) លីមីតធីត...

អានបន្ថែម