ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា សម្ភោធបើកដំណើរការ ម៉ាស៊ីន អេធីអឹម...

ធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី0៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ – ធនាគារ ស្ថាបនា សូមជំរាប ជូនដំណឹងដល់អតិថិជននិង សាធារណជនទាំងអស់ឱ្យបានជ្រាបថា នៅថ្ងៃនេះ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម