ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨​ – លោកបណ្ឌិត ហាន់ ចាងវូ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលធនាគារ ស្ថាបនា និងជានាយក...

អានបន្ថែម