ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

បុគ្គលិកគ្រប់លំដាប់​ថ្នាក់របស់ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ – ជាមួយនឹងពាក្យស្លោក “បរិច្ចាគ ឈាម គឺចែករំលែកក្តីស្រលាញ់” ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម