ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​ ស្ថាបនា ទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រ​អនុលោមភាពសារ​ពើពន្ធចំណាត់ថ្នាក់...

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា ថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ – ធនាគារ ស្ថាបនា បានទទួលវិញ្ញាបនបត្រអនុលោមភាព​សារពើពន្ធចំណាត់ថ្នាក់ “មាស” កាលពីថ្ងៃទី២៨...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើម​​ប្រើប្រាស់​ស្លាក​សញ្ញាថ្មី​​របស់ខ្លួន

រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា៖ ធនាគារ ស្ថាបនា ចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់ស្លាកសញ្ញា ថ្មីរបស់ខ្លួន ចាប់ពីថ្ងៃទី ២៧ ខែវិច្ចកា ឆ្នាំ២០១៧ នេះតទៅ។...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បានទទួលពានរង្វាន់​គុណភាពទិន្នន័យពី...

ធនាគារ ស្ថាបនា បានទទួលពានរង្វាន់គុណភាពទិន្នន័យ​ពីការិយាល័យឥណទានកម្ពុជា (CBC) សម្រាប់ការអនុវត្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរ ក្នុងការផ្តល់...

អានបន្ថែម