ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ទ្រព្យ​សកម្ម​សរុប​របស់​​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​...

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា -គិតត្រឹម​ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧​​​ ​​​ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់  ធនាគារ ស្ថាបនា  បានកើនដល់ទៅជាង១ពាន់លាន​ដុល្លារអាមេរិក។ ប...

អានបន្ថែម