ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ក្រុមកីឡាកររបស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី១១ ខែឩសភា ឆ្នាំ២០១៧៖ ក្រុមកីឡាករ សីប៉ាក់តាក្រ (សីដក់) របស់ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ក្លាយជាក្រុមកំពូល...

អានបន្ថែម