ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

អបអសាទរគំរប់ខួប​មួយឆ្នាំក្នុងការកម្លាយ​ខ្លួនជាធនាគារពាណិជ្ជ​របស់ធនាគារ...

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមគោរពថ្លែងអំណរគុណ​ដល់ភាគទុនិក ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា រាជរដ្ឋាភិបាល ដៃគូរអាជីវកម្ម ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ចុះកិច្ចព្រមព្រៀង​ទទួលកម្ចីចំនួន​៥០លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី ២៨ ខែ មីនា ឆ្នាំ ២០១៧ : នាថ្ងៃនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទទួលកម្ចីចំនួន ៥០ លានដុល្លារអាមេរិក ពីធនាគារ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទី​តាំង​ម៉ាស៊ីន ​អេ​ធី​អឹម មួយ​កន្លែង

០៩/ ០៣/ ២០១៧: ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់អតិថិជន និងសាធារណជនទាំងអស់ មេត្តាជ្រាបថា ស្ថាបនា សូមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងម៉ាស៊ីន អេទីអឹម...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ឥណទាន​គេហដ្ឋាន ​ចាប់​ផ្តើម​ដំណើរ​ការ​ហើយ

០៦/ ០៣/​ ២០១៧ : ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី មានកិតិ្តយសសូមជម្រាបជូនដំណឹង​ដល់សាធារណជនទាំងអស់ អំពីផលិតផលថ្មីគឺ ឥណទានគេហដ្ឋាន...

អានបន្ថែម