ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ភីអិលស៊ី បាន​ចូល​រួម​ក្នុង​កម្ម​វិធី​បរិស្ថាន...

កាលពីថ្ងៃទី១៤ និង១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សហការជាមួយ​សមាគមនា​វា​​យុវជនអាស៊ី​អាគ្នេយ៍កម្ពុជា បានរៀបចំកម្មវិធី តោះដាំ ដែលប្រព្រឹត្ត​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ឧបត្ថម្ភ​កៅអី​បង់​ដល់​សាលា​ខណ្ឌ​ច្បារ​អំពៅ

កាលពីថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បានឧបត្ថម្ភកៅអីបង់ សម្រាប់អង្គុយចំនួន១៥ ដល់សាលាខណ្ឌច្បារអំពៅ សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងសាលាខណ្ឌ។...

អានបន្ថែម