ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​បរិច្ចាគ​ឈាម​របស់​បុគ្គលិក​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ ភីអិលស៊ី

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី  ក្រោមកិច្ច​សហការ​ល្អ​ជាមួយ​មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម​ បានបង្កើតកម្មវិធីផ្តល់អំណោយឈាម​...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ភាពរីកចំរើន​យ៉ាងឆាប់រហ័ស​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ក្នុងខែកញ្ញា...

ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បន្តរក្សាបាននូវកំណើនអតិថិជន តំបន់ប្រតិបត្តិការ ​និងទ្រព្យសកម្មសរុប...

អានបន្ថែម