ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​សម្ពោធ​បើក​ការ​ដ្ឋាន​សាង​សង់ ​អាគារ​ស្តង់​ដារ​ ធនាគារ ​ស្ថាបនា​...

នាថ្ងៃសៅរ៍ ទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦ កន្លងទៅ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី បាន​បើក​សម្ពោធ​ការដ្ឋាន​សាងសង់អាគារស្តង់ដារ សាខា​រតន​មណ្ឌលថ្មី ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង...

អានបន្ថែម