ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

បុគ្គលិក​ ធនាគារ​ ស្ថាបនា ​ភីអិលស៊ី ​ចូល​រួម​ធ្វើ​អំណោយ​ឈាម​លើក​ទី៦

នាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦ នាសាខាកំពង់ចាម របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី  មានកម្ម​វិធី​បរិច្ចាក​ឈាម​​ជូនដល់មជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្តល់ឈាម​...

អានបន្ថែម