ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

កិច្ច​សហ​ប្រតិបត្តិ​ការ​រវាង​ធនា​គារ ​ស្ថាបនា​ ភីអិលស៊ី​ និង​ធនា​គា​រ...

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៦: ធនាគារស្ថាបនា ភីអិលស៊ី ជាធនាគារពាណិជ្ជថ្មីមួយ ដែលកើតឡើងមក​ពីការគួបបញ្ចូលគ្នា​ដោយ​​ជោគជ័យ រវាងធនាគារពាណិជ្ជ...

អានបន្ថែម