ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ​ស្ថាបនា​ ភីអិលស៊ី​...

បន្ទាប់​ពីការ​រួមបញ្ចូលគ្នា​ជាផ្លូវ​ការចាប់​តាំង​ពីថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បី​​ធ្វើ​ការ​កំលាយ​ខ្លួន​​ទៅ​ជា “ធនាគារ​ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី នាថ្ងៃទី​២...

អានបន្ថែម