ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ហិរញ្ញវត្ថុ​ពាណិ​ជ្ជកម្ម​របស់​ធនាគារ ​ស្ថាបនា ​ភីអិលស៊ី

ប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់ស្ថាបនា លោកអ្នកនឹងជួបជាមូយ​ក្រុមអ្នកជំនាញដែលមានបទ​...

អានបន្ថែម