ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន Smile Shop...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនាជាធនាគារពានិជ្ជឈានមុខ បានប្រកាសដំណើរការជាផ្លូវការជាមួយក្រុមហ៊ុន Smile Shop...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ទូ​ទាត់​ប្រាក់​កាន់​តែ​រហ័ស និង សុវត្ថិភាព​តាម​រយៈ Sathapana Mobile...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ – ឥឡូវនេះអតិថិជនអាចទូទាត់ប្រាក់យ៉ាងងាយស្រួលនិងសុវត្ថិភាពតាមរយៈ Sathapana Mobile...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

អតិថិជន ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​ភាព​ដៃ​គូ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន Nham24...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ទទួលបានសាច់ប្រាក់ត្រលប់មកវិញរាល់ការបង់ពន្ធតាមរយៈ ធនាគារ ស្ថាបនា

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បានប្រកាសដាក់ដំណើរការជាផ្លូវការនូវ កម្មវិធី «បង់ពន្ធ បានប្រាក់»...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

សេវា Personal iBanking នៅក្នុងគេហទំព័រ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា

ធនាគារ ស្ថាបនា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និង សាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា សេវា Personal iBanking នៅក្នុងគេហទំព័រ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

មូលនិធិគន្ធបុប្ផាកម្ពុជា និងធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃសុក្រ ទី០២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ៖ ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នូវ​មធ្យោបាយ​កៀរ​គរ​ការ​បរិច្ចាគ តាមរយៈ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង សា​ជីវ​កម្ម​ធានា​ឥណ​ទាន​កម្ពុជា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃអង្គារ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា និង សាជីវកម្ម​ធានា​ឥណទាន​កម្ពុជា​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ធានា​ឥណទាន...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន វើលដ៏ប្រ៊ីដ...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន ដាប់ប៊ែលយូប៊ី ស្ព័ត វីលេច...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា និង ក្រុមហ៊ុន ក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃអង្គារ ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ – ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ប្រកាស​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ជា​មួយ​ក្រុម​ហ៊ុន ក្រេឌីត ប្យួរ៉ូ ខេមបូឌា...

អានបន្ថែម

Makes Your Life Better