ព័ត៌មានថ្មី

បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា សាខាបឹងកេងកង បើកដំណើរការ៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ដំណឹងល្អពី ធនាគារ ស្ថាបនា ដើម្បីផ្តល់ជូនភាពងាយស្រួលនិង សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តជូនដល់អតិថិជនដោយ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បដិសេធព័ត៌មានមិនពិតផ្សព្វផ្សាយដោយគេហទំព័រព័ត៌មានអនឡាញ

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា សូមប្រកាសបដិសេធទៅលើព័ត៌មានមិនពិតដែលបានចេញផ្សាយនៅលើគេហទំព័រអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃទី១៥...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​សាខា​ថ្មី​២...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃច័ន្ទ ទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាស​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ស្តង់​ដា​ទំនើប​បី​សាខា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ការវិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងរយៈពេល ២៥ឆ្នាំ របស់ធនាគារ ស្ថាបនា

ថ្ងៃទី ០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០  ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រារព្ធខួប២៥ឆ្នាំនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ ក្នុងរយៈពេល២៥ឆ្នាំនេះ ធនាគារ ស្ថាបនា...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា ដាក់ឱ្យដំណើរការអគារស្តង់ដាថ្មី ចំនួន ៣ នៃសាខាស្រុក...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា ប្រកាសការដាក់ឱ្យដំណើរការជាផ្លូវការអគារស្តង់ដាថ្មីចំនួន៣...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា បង្ហាញការគាំទ្រចំពោះ ទិវាប្រាក់រៀល លើកទី៤០

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា ជាធនាគារពាណិជ្ជឈានគេមុខមួយក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បន្តការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះ...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

បន្ថែម​ទៀត​ហើយ អគារ​ស្តង់​ដា​ថ្មី​ដ៏​ទាន់​សម័យ​របស់​ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ អគារ​ស្តង់​ដា​ថ្មី​នៃ​សាខា​បឹង​ខ្យាង...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ពិធី​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ថ្មី​នៃ​ធនាគារ ស្ថាបនា សាខា​ខេត្តកែប

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​សម្ពោធ​ជា​ផ្លូវ​ការ​អគារ​ស្តង់​ដា​ថ្មី​នៃ​សាខា ខេត្តកែប...

អានបន្ថែម
បានបោះពុម្ភផ្សាយ:

ធនាគារ ស្ថាបនា...

រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០ - ធនាគារ ស្ថាបនា បាន​ដាក់​ឱ្យ​ដំណើរ​ការ​ជា​ផ្លូវ​ការ​សេវា​ប្រមូល​ចំណូល​ពន្ធដារ​គ្រប់​ប្រភេទ...

អានបន្ថែម