គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់

បើក​គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​នៅ​ធនាគារ​ ស្ថាបនា​ តាម​រយៈ​ Sathapana​ Mobile​ / iBanking​ លោក​អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​អត្រា​ការ​ប្រាក់​ 0.១0% បន្ថែម​ សម្រាប់​ប្រាក់​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​ប្រាក់​រៀល​ និង​ប្រាក់​ដុល្លារ​អាមេរិក​ដែល​មាន​រយៈ​ពេល​ចាប់​ពី​៣​ខែ​ រហូត​ដល់​ ៣៦​ខែ។ គណនី​បញ្ញើ​មាន​កាល​កំណត់​របស់​យើង​ផ្ដល់​ជូន​នូវ​ភាព​បត់​បែន​ក្នុង​ការ​ចាត់​ចែង​សាច់​ប្រាក់​របស់​លោក​អ្នក​តាម​តម្រូវ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ទទួល​បាន​ត្រឡប់​មក​វិញ​កាន់​តែ​ច្រើន។
 

ប្រម៉ូសិនពិសេស មានសុពលភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ រហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣១​ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៩​ ដូច​​មាន​​ភ្ជាប់​មក​ជា​មួយ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
 

                                                                                      ការទូទាត់ការប្រាក់ចុងគ្រា

 

តាមបញ្ជរ

តាមឌីជីថល

(Mobile Sathapana / iBanking )

រយ:ពេល និង រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារ

ខ្មែររៀល

ថៃបាត

ដុល្លារ

ខ្មែររៀល

ថៃបាត

​១ ខែ

២.០០%

២.៥០%

១.០០%

N/A

​២ ខែ

២.២៥%

២.៧៥%

១.២៥%

៣ ខែ

២.៥០%

៣.០០%

១.៥០%

២.៦០%

៣.១០%

N/A

៦ ខែ

៣.៥០%

៤.00%

២.៥០%

៣.៦០%

៤.១០%

៩ ខែ

៤.៥០%

៥.០០%

៤.០០%

៤.៦០%

៥.១០%

១២ ខែ

៦.០០%

៧.២៥%

៥.២៥%

៦.១០%

៧.៣៥%

២៤ ខែ

៦.៥០%

៧.៧៥%

៦.០០%

៦.៦០%

៧.៨៥%

៣៦ ខែ

៦.៧៥%

៨.០០%

៦.០០%

៦.៨៥%

៨.១០%

 

                                                                                        ការទូទាត់ការប្រាក់ប្រចាំខែ

 

តាមបញ្ជរ

តាមឌីជីថល

(Mobile Sathapana / iBanking )

រយ:ពេល និង រូបិយប័ណ្ណ

ដុល្លារ

ខ្មែររៀល

ថៃបាត

ដុល្លារ

ខ្មែររៀល

ថៃបាត

​១ ខែ

N/A

N/A

២ ខែ

៣ ខែ

២.២៥%

២.៧៥%

១.២៥%

២.៣៥%

២.៨៥%

N/A

៦ ខែ

៣.២៥%

៣.៧៥%

២.២៥%

៣.៣៥%

៣.៨៥%

៩ ខែ

៤.២៥%

៤.៧៥%

៣.៧៥%

៤.៣៥%

៤.៨៥%

១២ ខែ

៥.៧៥%

៧.០០%

៥.០០%

៥.៨៥%

៧.១០%

២៤ ខែ

៦.២៥%

៧.៥០%

៥.៧៥%

៦.៣៥%

៧.៦០%

៣៦ ខែ

៦.៥០%

៧.៧៤%

៥.៧៥%

៦.៦០%

៧.៨៥%