សេវាកម្មប្រមូលពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា

ធនាគារ ស្ថាបនា មានមោទនភាពដែលបានសហការជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ដើម្បីផ្ដល់ជូននូវដំណោះស្រាយទូទាត់ ក្នុងការ បង់ពន្ធអាករនាំចេញ-នាំចូលគ្រប់ប្រភេទរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ដោយឥតគិតថ្លៃ។

  • គ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់ដោយសុវត្ថិភាព
  • ទូទាត់ងាយស្រួល និងរហ័សតាម Sathapana Mobile ពីគ្រប់ទីកន្លែង
  • សាធារណជនអាចបង់ពន្ធនៅតាមសាខាជាង១៤០របស់ ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតបំផុត
  • ប្រាក់រៀល (៛)
  • ប្រភេទរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀតនឹងត្រូវប្តូរទៅជាប្រាក់រៀលដោយផ្អែកលើអត្រាប្តូរប្រាក់ធនាគារ ស្ថាបនា
  • បញ្ជរសាខារបស់ធនាគារ ស្ថាបនា
  • Sathapana Mobile

ព័ត៌មានបន្ថែម

  • សូមមេត្តាមកកាន់សាខាណាមួយរបស់ធនាគារ ស្ថាបនា ដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតដើម្បីអោយសហការីដែលមានភាពរីករាយរាក់ក្នុងការណែនាំពីដំណើរការទូទាត់ ឬ ទាក់ទងមកកាន់សហការីរបស់យើងខ្ញុំ24/7 តាមរយៈ 023 999 010 / 081 999 010 | customercare@remove-this.sathapana.com.remove-this.kh
  • ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលគណនីអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធគយ និងរដ្ឋាករកម្ពុជា ទូទាំងរាជធានីខេត្ត សូមមើលចុចទីនេះ