ថ្ងៃវីសាជាមួយហាង The Asian Kitchen

  • ប្រម៉ូសិន : ទទួលបាន Bun មួយឈុត
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : ទទួលបាន Bun មួយឈុតសម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី ១០ ដុល្លារ ឡើងទៅ នៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី២០ 

                 និងថ្ងៃទី២៦ នៃខែនីមួយៗ 

  • សុពលភាព : ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែគុម្ភៈ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
  • ទីកតាំង : នៅគ្រប់ហាង The Asian Kitchen
  • ទូរស័ព្ទ : 093 581 111 / 093 33 0000
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា