ថ្ងៃវីសាជាមួយ ROCKU Yakiniku

  • ប្រម៉ូលសិន : ទិញ ២ ថែម ២ ពី ROCKU Yakiniku Cambodia  
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : ទិញ ២ ថែម ២ ពី ROCKU Yakiniku Cambodia សម្រាប់អាហាប៊ូហ្វេបែបជប៉ុន ដោយទូទាត់តាមរយៈប័ណ្ណវីសា នៅរៀងរាល់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍
  • សុពលភាព : ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមីនា រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ២០១៩
  • ទីតាំង: នៅទុលមុខសាលាបឹងកេងកង១ ផ្លូវ៧១ កែង ៣៩២ សង្កាត់បឹងកេងកេង១ ខណ្ឌ័ចំការមន
  • លេខទំនាក់ទំនងសម្រាប់ការកក់ទុកជាមុន: 069 991 172 / 089 991 172
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ROCKU Yakiniku Cambodia សូមចុចទីនេះ
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា