ថ្ងៃវីសាជាមួយហាង Plaza Bar B-Q

  • ប្រម៉ូសិន : ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី ១០% ដល់ ៣០%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន :

​​​                  - ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ការប្រើប័ណ្ណវីសាទិញសបុត្រកុនចាប់ពី ១០ ដុល្លាឡើងទៅ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 

                  - ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% សម្រាប់ការប្រើប័ណ្ណវីសាទិញសបុត្រកុនចាប់ពី ២០ ដុល្លាឡើងទៅ រៀងរាល់ថ្ងៃទី០១ 

                     និងថ្ងៃទី១៥ នៃខែនីមួយៗ

  • សុពលភាព : កម្មវិធីប្រម៉ូលសិននេះមានសុពលភាពចាប់ពី ថ្ងៃទី០៧ ខែគុម្ភៈ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
  • ទីកតាំង : នៅគ្រប់ហាង Plaza Bar B-Q
  • ទូរស័ព្ទ :  023 880 880
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា