ថ្ងៃវីសាជាមួយហាង Lotteria Cambodia

  • ប្រម៉ូសិន : ទទួលបាន French Fries មួយ និងភេសជ្ជៈ មួយ
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : ទទួលបាន French Fries មួយ និងភេសជ្ជៈ មួយសម្រាប់ការចំណាយចាប់ពី

                  ១០ ដុល្លារ ឡើងទៅនៅរៀងរាល់ថ្ងៃទី២០ និងថ្ងៃទី២៦ នៃខែនីមួយៗ 

  • សុពលភាព : ចាប់ពីថ្ងៃទី៧ ខែគុម្ភៈ រហូតដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
  • ទីកតាំង : នៅគ្រប់ហាង Lotteria Cambodia
  • ទូរស័ព្ទ : 093 911 000
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា