ថ្ងៃវីសាជាមួយរោងភាពយន្តលេជេន

  • ប្រម៉ូសិន : ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃចាប់ពី ១០% ដល់ ៣០%
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន :

​​​                  - ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់ការប្រើប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ទិញសបុត្រកុន

                  - ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% រៀងរាល់ថ្ងៃទី១៥ និងថ្ងៃទី២៥ នៃខែនីមួយៗ សម្រាប់ការប្រើប័ណ្ណវីសាទិញសបុត្រកុន

  • សុពលភាព : កម្មវិធីប្រម៉ូលសិននេះមានសុពលភាពចាប់ពី ថ្ងៃទី៧ ខែគុម្ភៈ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
  • ទីតាំង : នៅគ្រប់រោងភាពយន្តលេជេន
  • ទូរស័ព្ទ : +855 (0) 23/81 999 010
  • សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ប័ណ្ណវីសាស្ថាបនា