គ្លីនីកខេមា

  • ប្រម៉ូសិន: បញ្ចុះតម្លៃ ២០% ពីគ្លីនីកខេមា
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន: ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ២០%ពីគ្លីនីកខេមាសម្រាប់ការប្រើ ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ទិញថ្នាំ និងសម្ភារៈផ្គត់ផ្គង់វេជ្ជាសាស្ត្រ។ កម្មវិធីនេះមិនរាប់បញ្ចូល Specialist fees, Doctors fees, Special medications, Special external exam or services (IRM, CT scan), Laboratory special procedures, Physiotherapy, Delivery packages and other packages in promotion, Room fees.
  • សុពលភាព : ចាប់ពីពេលនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
  •  ទីតាំង : ផ្ទះលេខ១៨ ផ្លូវ៥២៨ សង្កាត់បឹងកក់ ខណ្ឌទួលគោក។