ភោជនីយដ្ឋានអាម៉ុក

  • ប្រម៉ូសិន : បញ្ចុះតម្លៃ ១០% ពីភោជនីយដ្ឋានអាម៉ុក
  • កម្មវិធីប្រម៉ូសិន : ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% ពីភោជនីយដ្ឋានអាម៉ុក សម្រាប់អាហារ និងភេសជ្ជៈ ដោយគ្រាន់តែទូទាត់ ឬបង្ហាញ ប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា។
  • សុពលភាព : ចាប់ពីពេលនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។
  • ទីតាំង : ផ្លូវលេខ៩ ចន្លោះផ្សារចាស់ និង The Passage Siem Reap។