ការផ្តល់ជូនពិសេស

ថ្ងៃ Visa Day​

រីករាយជាមួយការផ្តល់ជូនពិសេសចាប់ពី ១០% ដល់ ៣០%

  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ១០% សម្រាប់ការប្រើប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ទិញសំបុត្រ
  • ទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃ ៣០% សម្រាប់ការប្រើប័ណ្ណវីសា ស្ថាបនា ទិញសំបុត្រនៅរាងរាល់ថ្ងៃទី១៥ និងថ្ងៃទី២៥ នៃខែនីមួយៗ
  • កម្មវិធីប្រម៉ូលសិននេះមានសុពលភាពចាប់ពី ខែកុម្ភៈ​ ដល់ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
  • ទីកន្លែងទទួលបានប្រម៉ូលសិន ៖ នៅតាមហាងលក់ទំនិញ