គណនារូបិយប័ណ្ត

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ


អត្រាប្តូរប្រាក់

CurrencyBidAsk
AUD0.8080.758
CNY6.3996.519
EUR1.2391.189
GBP1.4191.369
HKD7.6577.857
JPY98.65113.65
KHR40824099
THB30.14431.194
TWD27.27628.476

Makes Your Life Better