ថ្ងៃទី​ ០៧ ខែ​ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២៣ ម៉ោង ០៨:៣៥ នាទី

រូបិយប័ណ្ណ​ផ្ទេរប្រាក់សាច់ប្រាក់
អត្រាទិញអត្រាលក់អត្រាទិញអត្រាលក់
USD/KHR4,1244,1364,1244,136
USD/THB*33.82635.62633.82635.626
THB/KHR*115.7582122.2728115.7582122.2728
USD/JPY138.55139.95128.25150.25
USD/CNY---7.618
USD/HKD7.7427.942--
USD/SGD1.3281.368--
AUD/USD*0.7280.608-0.538
EUR/USD*1.131.01-0.940
GBP/USD*1.3031.183-1.113

សម្គាល់៖

  • រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានសញ្ញា​ * មានប្រតិបត្តិការនៅសាខាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាខាងលើដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ