គណនារូបិយប័ណ្ត

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ


អត្រាប្តូរប្រាក់

Currency Bid Ask
AUD 0.869 0.609
CNY 5.957 6.957
EUR 1.32 1.06
GBP 1.528 1.268
JPY 98.55 120.55
KHR 4102 4123
THB 32.364 33.364

Makes Your Life Better