ថ្ងៃទី​ ២៣ ខែ​ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២ ម៉ោង ០៥:០០ នាទី

រូបិយប័ណ្ណ​ផ្ទេរប្រាក់សាច់ប្រាក់
អត្រាទិញអត្រាលក់អត្រាទិញអត្រាលក់
USD/KHR4,1084,1244,1084,124
USD/THB*36.30938.10936.30938.109
THB/KHR*107.7961113.5807107.7961113.5807
USD/JPY139.8143.8130.8152.8
USD/CNY---7.578
USD/HKD7.7497.949--
USD/SGD1.3981.438--
AUD/USD*0.7250.605-0.535
EUR/USD*1.0450.925-0.855
GBP/USD*1.1871.067-0.997
     

សម្គាល់៖

  • រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានសញ្ញា​ * មានប្រតិបត្តិការនៅសាខាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាខាងលើដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ