ថ្ងៃទី​ ២០ ខែ​ ឧសភា ឆ្នាំ ២០២២ ម៉ោង ០៥:០០ នាទី

រូបិយប័ណ្ណ​ផ្ទេរប្រាក់សាច់ប្រាក់
អត្រាទិញអត្រាលក់អត្រាទិញអត្រាលក់
USD/KHR4,0854,1054,0854,105
USD/THB*33.38235.18233.38235.182
THB/KHR*116.1105122.9705116.1105122.9705
USD/JPY127.4128.8117.1139.1
USD/CNY6.5926.752-7.172
USD/HKD7.7487.948--
USD/SGD1.3571.397--
AUD/USD*0.7670.647-0.577
EUR/USD*1.1190.999-0.929
GBP/USD*1.3081.188-1.118

សម្គាល់៖

  • រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានសញ្ញា​ * មានប្រតិបត្តិការនៅសាខាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាខាងលើដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ