ថ្ងៃទី​ ៣០ ខែ​ មករា ឆ្នាំ ២០២៣ ម៉ោង ១១:៤០ នាទី

រូបិយប័ណ្ណ​ផ្ទេរប្រាក់សាច់ប្រាក់
អត្រាទិញអត្រាលក់អត្រាទិញអត្រាលក់
USD/KHR4,1014,1134,1014,113
USD/THB*31.8433.6431.8433.64
THB/KHR*121.9084129.1771121.9084129.1771
USD/JPY128.8130.2118.5140.5
USD/CNY---7.25
USD/HKD7.7327.932--
USD/SGD1.2931.333--
AUD/USD*0.7690.649-0.579
EUR/USD*1.1471.027-0.957
GBP/USD*1.31.18-1.11
     
     

សម្គាល់៖

  • រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានសញ្ញា​ * មានប្រតិបត្តិការនៅសាខាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាខាងលើដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ