ថ្ងៃទី​ ២១ ខែ​ តុលា ឆ្នាំ ២០២១ ម៉ោង ០១:៣០ នាទី
រូបិយប័ណ្ណ​ផ្ទេរប្រាក់សាច់ប្រាក់
អត្រាទិញអត្រាលក់អត្រាទិញអត្រាលក់
USD/KHR4,0984,1154,0984,115
USD/THB*32.933.932.933.9
THB/KHR*120.8850125.0760120.8850125.0760
USD/JPY113.3114.7103125
USD/CNY6.3166.476-6.896
AUD/USD*---0.62
EUR/USD*---1.035
GBP/USD*---1.251

 

​​​​​​​

​​​​​​​

 

សម្គាល់៖

  • រូបិយប័ណ្ណ​ដែលមានសញ្ញា​ * មានប្រតិបត្តិការនៅសាខាមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះ។
  • ធនាគារ ស្ថាបនា ភីអិលស៊ី សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអត្រាខាងលើដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

 

 

ប្តូររូបិយប័ណ្ណ


Makes Your Life Better